Free Book Online
Categories
ISLAM IKTISADINA GIRIS (TURK DUNYASI VAKFI YAYINLARI)

Pdf

ISLAM IKTISADINA GIRIS (TURK DUNYASI VAKFI YAYINLARI)

3.3 (2903)

Log in to rate this item

  Available in PDF Format | ISLAM IKTISADINA GIRIS (TURK DUNYASI VAKFI YAYINLARI).pdf | Turkish
  AHMET TABAKOGLU (Author)

Gü:nü:mü:zde İ:slâ:m tarihi, coğ:rafyası: ve kü:ltü:rü:ne gö:re farklı:lı:klar taş:ı:yan iktisadî: fikirlerin, olayları:n ve kurumları:n ':İ:slâ:m iktisadı:': tabiri altı:nda toplanması: mü:mkü:ndü:r. ':İ:slâ:m iktisadı:':nı:n nihaî: hedefinin insanı:n maddî: eğ:ilimlerine teslim olmaması:nı: sağ:lamak olduğ:u sö:ylenebilir. İ:ktisat ç:erç:evesinde kalan hedefler olarak israfı:n bertaraf edilmesi, adil gelir bö:lü:ş:ü:mü: (servet ve mü:lkiyetin yaygı:nlaş:tı:rı:lması:), iktisadî: ve teknolojik bağ:ı:msı:zlı:ğ:ı:n sağ:lanması: zikredilebilir. Prof. Dr. Ahmet Tabakoğ:lu':nun kapsamlı: ç:alı:ş:ması:, gelir dağ:ı:lı:mı:nı: olumlu yö:nde etkilemeyen kurumları:n teorisini yapmaktan ç:ok, insanca bir hayat tarzı: ve yeni bir uygarlı:k ile ilgili sorunları: ele alma gerekliliğ:ini tartı:ş:maya aç:ı:yor. İ:ktisadı:n temelinde kü:ltü:rü:n olduğ:u, İ:slâ:m kü:ltü:rü:nden kaynaklanmayan iktisadî: yaklaş:ı:mları:n İ:slâ:m ü:lkelerine ç:ö:zü:m değ:il, mesele ü:retmiş: olduğ:u, bu yaklaş:ı:m doğ:rultusunda ayrı:ntı:ları:yla ortaya konuyor.

show more
4.5 (10781)
 • Pdf

*An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed specifically for this purpose.

Formats for this Ebook

PDF
Required Software Any PDF Reader, Apple Preview
Supported Devices Windows PC/PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone/iPod Touch.
# of Devices Unlimited
Flowing Text / Pages Pages
Printable? Yes

Book details

 • PDF | 584 pages
 • AHMET TABAKOGLU (Author)
 • Dergah (26 April 2016)
 • Turkish
 • 4
 • Other books

Review Text

Name:
The message text:

Other Ebook

Miscellanea